Obchodní podmínky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") prevádzkovateľa Ceit Brno s.r.o., so sídlom Kuřimská 23, 621 00 Brno, identifikačné číslo: 19928807 (ďalej len "prevádzkovateľ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Platby by sa mali uskutočniť až po prijatí zálohovej faktúry.

Bankové spojenie pre platby v eurách CZ69 2010 0000 0091 6916 9160 Fio banka, a.s.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sa vzťahujú len na prípady, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • 3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

V prípade, že je uvedená taká cena, ktorá je zjavne chybou v písaní alebo počítaní, nie je táto cena záväzná a kúpna zmluva sa neuzatvára

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.6. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke Predávajúceho;
 • v hotovosti pri dodaní tovaru na mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho");

4.2 V prípade, že objednávka kupujúceho je nižšia ako 8€ bez DPH, je kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok vo výške 2€ bez DPH.

4.3 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.5 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná od vystavenia zálohovej faktúry do času uvedeného na zálohovej faktúre.

4.6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.7 Na základe Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad (faktúru) po zaplatení ceny Tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Zároveň je povinný prijatú tržbu zaevidovať u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu (napr. dátový rozvádzač priamo podľa konfigurácie zákazníka).

5.2. V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci použije vzorový formulár poskytnutý predávajúcim.

5.3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom vzorového formulára najneskôr 48 hodín pred odoslaním tovaru predávajúcemu.

5.4 Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu Kupujúci, a to aj v prípade, ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Podrobné informácie o preprave a doručení nájdete v časti Preprava a platba.

6.1 V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad a podozrenia na poškodenie je povinný tieto závady zaznamenať v odovzdávacom protokole dopravcu a informovať o nich predávajúceho.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

 • 7.2.1. má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 • 7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • 7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • 7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Kuřimská 23, 621 00 Brno, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

OCHRANA ÚDAJOV

9.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií o tomto spracovaní nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom.

10.2 Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

10.4. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.5. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

10.6 Kontaktné údaje predávajúceho: Kuřimská 23, 621 00 Brno, rackshop@rackshop.cz, telefón 777 111 899.

V Brně dne 01.01.2024